Χιόνης, Διονύσιος, και Εξάρχου, Τρύφων. 2016. ‘Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 26 (Σεπτέμβριος):150-76. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430.