Στεφανή Φωτεινή, Τσιλιμίγκας Γεώργιος, και Γουργιώτης Ανέστης. 2016. ‘Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23 (Φεβρουάριος):135-50. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.371.