Παπαθεοχάρη Θεοδώρα, και Κοκκώσης Χάρης. 2016. ‘Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23 (Φεβρουάριος):108-34. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370.