Αρβανίτης Απόστολος, και Γιαννακοπούλου Στέλλα. 2016. ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23 (Φεβρουάριος):88-107. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.369.