Νιαβής Σπύρος, Παπαθεοχάρη Θεοδώρα, και Κοκκώσης Χάρης. 2016. ‘Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 23 (Φεβρουάριος):64-87. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368.