Ανδρικοπούλου Ελένη, Κακδέρη Χριστίνα, Καυκαλάς Γρηγόρης, και Τασοπούλου Αναστασία. 2015. ‘Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 20 (Ιούνιος):4-31. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340.