Τσιλιμίγκας Γεώργιος. 2014. ‘Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 19 (Νοέμβριος):80-105. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.336.