Γουργιώτης Ανέστης. 2014. ‘Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 19 (Νοέμβριος):38-57. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334.