Ασπρογέρακας Ευάγγελος. 2022. ‘Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35 (Ιούνιος):73-94. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.270.