Σκάγιαννης Παντολέων (Παντελής), και Καπαρός Γεώργιος. 2013. ‘Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 18 (Νοέμβριος):12-65. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.264.