Τσιώτας Δημήτριος, και Πολύζος Σεραφείμ. 2012. ‘Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 17 (Μάιος):64-81. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.258.