Γεμενετζή Γεωργία, και Μέλισσας Δημήτρης. 2023. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38 (Νοέμβριος):6-10. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1911.