Μαρκάτου Μαρία-Ερατώ, και Σκάγιαννης Παντολέων (Παντελής). 2007. ‘Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11 (Νοέμβριος):134-67. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.182.