Μπακούρος Ιωάννης Λ., Γκιούρκα Παρασκευή, και Φάλλας Γιάννης. 2007. ‘Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11 (Νοέμβριος):108-33. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181.