Αγγελάκης Αντώνιος, και Γεωργαντάς Ηλίας. 2007. ‘Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: Quo Vadis Creta?’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11 (Νοέμβριος):72-107. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180.