Γουργιώτης Ανέστης, Γιαννακού Αθηνά, και Σαλάτα Κωνσταντίνα-Δήμητρα. 2023. ‘Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1)’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 37 (Ιούνιος):30-66. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797.