Αντωνοπούλου Αγγελική. 2023. ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36 (Ιανουάριος):86-129. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794.