Γουργιώτης Ανέστης, Λεοντούδης Γρηγόρης, και Λιούμης Δημήτρης. 2023. ‘Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36 (Ιανουάριος):5-41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793.