Πετράκος Γιώργος, και Παπαδούλης Απόστολος. 2007. ‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 11 (Νοέμβριος):34-71. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.179.