Γοσποδίνη Άσπα, Μπεριάτος Ηλίας, και Ράσκου Ελένη. 2007. ‘Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 10 (Μάιος):146-73. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.176.