Γοσποδίνη, Άσπα. 2007. ‘Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 10 (Μάιος):100-145. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175.