Δαμανάκης Εμμανουήλ, και Γουργιώτης Ανέστης. 2023. ‘Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 37 (Ιούνιος):94-123. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1641.