Καραγάνης Αναστάσιος, και Μιμής Άγγελος. 2006. ‘Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 9 (Νοέμβριος):104-21. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164.