Λαϊνάς Ιωάννης, και Γεμενετζή Γεωργία. 2023. ‘Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38 (Νοέμβριος):64-94. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1635.