Πολύζος Σεραφείμ. 2006. ‘Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 9 (Νοέμβριος):68-103. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163.