Καμινάρης Αναστάσιος. 2023. ‘Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38 (Νοέμβριος):146-62. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1616.