Γεμενετζή Γεωργία, Πισσούριος Ιωάννης, και Λαϊνάς Ιωάννης. 2023. ‘Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 38 (Νοέμβριος):29-63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1615.