Λινάκη Ελένη, και Σερράος Κωνσταντίνος. 2022. ‘Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35 (Ιούνιος):122-56. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599.