Ντάφλου Αικατερίνη. 2022. ‘Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: O χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35 (Ιούνιος):95-121. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1598.