Πρέζα Ελισάβετ, και Ασπρογέρακας Ευάγγελος. 2022. ‘Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 35 (Ιούνιος):5-41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1596.