Στεφανή Φωτεινή, και Τσιλιμίγκας Γεώργιος. 2023. ‘Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36 (Ιανουάριος):42-62. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1595.