Ασπρογέρακας Ευάγγελος. 2006. ‘Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 8 (Μάιος):122-53. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.156.