Μεταξάς Θεόδωρος, και Λαλένης Κωνσταντίνος. 2006. ‘Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 8 (Μάιος):4-37. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.152.