Μηλιώνης Σωτήριος. 2005. ‘Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 7 (Νοέμβριος):100-127. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.148.