Ζεντέλης Παναγιώτης. 2005. ‘Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 7 (Νοέμβριος):34-61. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146.