Γοσποδίνη Άσπα. 2005. ‘Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 6 (Μάιος):136-61. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.140.