Γουργιώτης Ανέστης, Κυβέλου-Χιωτίνη Στέλλα, και Λαϊνάς Ιωάννης. 2022. ‘Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34 (Ιανουάριος):79-125. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1256.