Αγγελίδου Μαργαρίτα, και Στυλιανίδης Ευστράτιος. 2022. ‘Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34 (Ιανουάριος):37-78. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255.