Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος. 2022. ‘Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34 (Ιανουάριος):5-36. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1254.