Πετράκος Γιώργος. 2004. ‘Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 4 (Μάιος):6-31. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.110.