Δοξάκη Ελισάβετ, και Παντελάδης Ιωάννης. 2021. ‘Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):137-59. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063.