Καραχάλης Νικόλαος-Γεώργιος. 2021. ‘Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):116-36. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1062.