Κομνηνού Ελένη, Γουργιώτης Ανέστης, και Σαπουνάκης Αριστείδης. 2021. ‘Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):82-115. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1061.