Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος. 2021. ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 33 (Ιούλιος):64-81. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1060.