Γοσποδίνη Ά.; Μπεριάτος Η. Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνο-τοπικο-ποιημένα" αστικά τοπία: η περίπτωση της Αθήνας 2004. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 3, p. 72–97, 2003. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.98. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/98. Acesso em: 23 ιουνίου. 2024.