Ντυκέν Μ.-Ν.; Κακλαμάνη Σ.; Καρκάνης Δ. Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 83–112, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.863. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/863. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.