Κόκκαλη Ι. Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 32, p. 59–82, 2021. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.862. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/862. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.