Πετράκος G. Γεωγραφίες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη: παλιές και νέες προκλήσεις για την περιφερειακή πολιτική. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 31, p. 10–22, 2020. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.40. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/40. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.