Τσιλιμίγκας Γ. Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 19, p. 80–105, 2014. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.336. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/336. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.