Πετράκος Γ. Καινοτόμες online υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια: το Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 37, p. 124–161, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1827. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1827. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.